Konjunktionen im Niederländischen


 
Als „Konjunktion“ (häufig auch „Bindewort“ genannt) wird ein Wort bezeichnet, das zwei Wörter, Sätze oder Satzteile miteinander verbindet.

Man kann die Gruppe der Konjunktionen anhand ihrer Funktionen in die nebenordnenden und die unterordnenden Konjunktionen einteilen.
Wie auch im Deutschen, sind Konjunktionen im Niederländischen unveränderlich.

Nebenordnende Konjunktionen

Eine nebenordnende Konjunktion verbindet zwei gleichwertige Satzelemente miteinander (z.B. zwei Substantive, zwei Hauptsätze, zwei Nebensätze, ...).
In der folgenden Tabelle sehen Sie diejenigen Konjunktionen, die im Niederländischen gleichwertige Satzelemente miteinander verknüpfen.

Nebenordnende Konjunktionen
Konjunktion Beispielsatz deutsche Übersetzung
en und Ik lees en brei graag. Ich lese und stricke gerne.
of oder Wil je graag koffie of thee? Möchtest du Kaffee oder Tee?
maar aber Tim is een rustig kind, maar zijn zus Teresa is heel temperamentvol. Tim ist ein ruhiges Kind, aber seine Schwester Teresa ist sehr temperamentvoll.
want denn Ik moet nu gaan, want ik wil nog graag voor de winkels sluiten inkopen doen. Ich muss jetzt gehen, denn ich möchte noch vor Ladenschluss einkaufen.
dus also Ik heb de huisdeur sleutel weer gevonden, je hoeft de sleuteldienst dus niet te bellen. Ich habe den Haustürschlüssel wieder gefunden, du brauchst also nicht den Schlüsseldienst rufen.
zowel … als sowohl … als auch Zowel de arts als ook de patiënt waren tevreden met het resultaat van de operatie. Sowohl der Arzt als auch der Patient waren mit dem Resultat der Operation zufrieden.
en … en sowohl … als auch En de arts en de patiënt waren tevreden met het resultaat van de operatie. Sowohl der Arzt als auch der Patient waren mit dem Resultat der Operation zufrieden.
noch … noch weder … noch Het au pair meisje spreekt noch Nederlands noch Engels. Das Au-pair-Mädchen spricht weder Niederländisch noch Englisch.
niet alleen … maar ook nicht nur … sondern auch Onze nieuwe schoonmaakster maakt niet alleen de hele kamer schoon, maar ze wast en strijkt ook onze was. Unsere neue Haushaltshilfe putzt nicht nur die gesamte Wohnung, sondern sie wäscht und bügelt auch unsere Wäsche.
of … of entweder … oder Of we rijden in de winter voor een week naar Zwitserland of we gaan in de zomer twee weken naar Griekenland. Entweder wir fahren im Winter für eine Woche in die Schweiz oder im Sommer für zwei Wochen nach Griechenland.

 

Unterordnende Konjunktionen

Eine unterordnende Konjunktion verknüpft einen Nebensatz mit dem übergeordneten Satz und leitet gleichzeitig den Nebensatz ein.

Unterordnende Konjunktionen können hierbei verschiedene Funktionen besitzen. Diese werden Sie in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels kennen lernen.

Temporale Konjunktionen

Temporale Konjunktionen (beschreiben ein zeitliches Verhältnis)
Konjunktion Beispielsatz deutsche Übersetzung
als/wanneer wenn Als/Wanneer Jan van zijn werk naar huis komt, dan bestelt hij altijd iets bij de Chinees. Wenn Jan von der Arbeit nach Hause kommt, bestellt er sich immer etwas vom Chinesen.
nadat nachdem Nadat Lize en Frank getrouwd waren, kregen ze een tweeling. Nachdem Lize und Frank geheiratet hatten, bekamen sie Zwillinge.
sinds seit Albert woont sinds zijn zevende levensjaar in Groningen. Albert wohnt seit seinem siebten Lebensjahr in Groningen.
terwijl während Janine luistert vaak muziek terwijl ze woordjes leert. Janine hört häufig Musik, während sie Vokabeln lernt.
toen als Waar was je, toen ik je nodig had? Wo bist du gewesen, als ich dich gebraucht habe?
totdat/tot bis Wacht je nog met mij tot/totdat de bus komt? Wartest du noch mit mir bis der Bus kommt?
voor(dat) bevor Haast je! We moeten nog boodschappen doen voor/voordat de winkels sluiten. Beeile dich! Wir müssen noch einkaufen, bevor die Läden schließen.
zodra sobald Ik zal u waarschuwen zodra de uitslag van het bloedonderzoek er is. Ich werde Ihnen Bescheid geben, sobald die Ergebnisse der Blutuntersuchung da sind.

Achtung:
Niederländisch: als => Deutsch: wenn
Niederländisch: toen => Deutsch: als

Weitere nebenordnende Konjunktionen

Kausale Konjunktionen (geben einen Grund/eine Ursache an)
Konjunktion Beispielsatz deutsche Übersetzung
omdat da/weil Ik ga vandaag vroeg naar bed, omdat ik morgen een belangrijke afspraak heb. Ich gehe heute früh ins Bett, weil ich morgen einen wichtigen Termin habe.
angezien/daar da/weil Tim heeft een kater, aangezien hij gisteren te veel gedronken heeft. Tim hat einen Kater, weil er gestern zu viel getrunken hat.
doordat dadurch, dass/weil Doordat ik zo veel getraind heb, doet alles me nu pijn. Dadurch, dass ich so viel trainiert habe, tut mir jetzt alles weh.

Finale Konjunktionen (geben eine Absicht oder einen Zweck an)
Konjunktion Beispielsatz deutsche Übersetzung
opdat

damit In het theater zit ik altijd op de eerste rij, opdat ik alles goed kan zien. Ich setzte mich im Theater immer in die erste Reihe, damit ich alles gut sehen kann.
zodat
so dass De huren zijn hier heel hoog, zodat ik me dit jaar geen vakantie kan veroorloven. Die Mieten hier sind sehr teuer, so dass ich mir dieses Jahr keine Urlaubsreise leisten kann.
om um Veel tieners roken en drinken om hun vrienden te imponeren. Viele Teenager rauchen und trinken, um ihre Freunde zu beeindrucken.

Konditionale Konjunktionen (geben eine Bedingung an)
Konjunktion Beispielsatz deutsche Übersetzung
als wenn; falls Als morgen de zon schijnt, maken we een uitstapje naar de zee. Wenn morgen die Sonne scheint, machen wir einen Ausflug zum Meer.
indien wenn Indien u wilt kan ik u een stuk meenemen. Wenn Sie möchten, kann ich Sie ein Stück mitnehmen.
mits vorausgesetzt In deze firma heeft men goede carrière kansen, mits men bereid is zich in te spannen. In dieser Firma hat man gute Karrierechancen, vorausgesetzt man ist bereit, sich anzustrengen.
tenzij

es sei denn De opgave zult u zonder grote problemen kunnen oplossen, tenzij je het computerprogramma niet kent. Diese Aufgabe wirst du ohne große Probleme erledigen können, es sei denn, du kennst das Computerprogramm nicht.

Konzessive Konjunktionen (beschreiben eine Einschränkung)
Konjunktion Beispielsatz deutsche Übersetzung
hoewel obwohl Rita gaat naar het verjaardagsfeest van haar beste vriendin, hoewel ze zich niet goed voelt. Rita geht auf die Geburtstagsfeier ihrer besten Freundin, obwohl sie sich nicht gut fühlt.
ofschoon obwohl Sanne en Geert beschrijven hun huwelijk als gelukkig, ofschoon ze altijd weer relatiecrises hebben doorstaan. Sanne und Geert bezeichneten ihre Ehe als glücklich, obwohl sie immer wieder Beziehungskrisen durchlebten.

Modale Konjunktionen (beschreiben die Art oder Weise)
Konjunktion Beispielsatz deutsche Übersetzung
behalve (dat) außer (dass) De workshop heeft me niet veel opgeleverd, behalve dat ik aardige mensen heb leren kennen. Der Workshop hat mir nicht viel gebracht, außer dass ich nette Leute kennen gelernt habe.
zonder (dat) ohne (dass) U heeft mij veel vreugde gebracht, zonder dat u zich daar van bewust was. Sie haben mir eine große Freude gemacht, ohne dass es es Ihnen bewusst war.
in plaats van (dat) anstatt (dass) In plaats van hier te zitten, zou je mij liever kunnen helpen! Anstatt hier nur herum zu sitzen, solltest du mir lieber helfen!
hoe … hoe je … desto Hoe ouder je wordt hoe sneller de tijd schijnt te gaan. Je älter man wird, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen.
zoals wie Zoals hij gehoopt had kreeg Erik de baan bij de grootste firma in de stad. Wie er gehofft hatte, bekam Erik den Job bei der größten Firma in der Stadt.
als als Als Marco Borsato's grootste fan bezit Paul al zijn albums. Als Marco Borsatos größter Fan besitzt Paul all seine Alben.
alsof als ob; als wenn Lisa is pas verliefd en heeft het gevoel alsof ze kan zweven. Lisa ist frisch verliebt und hat das Gefühl, als würde sie schweben.
dan als (nur bei Vergleichen!) Vandaag heeft het nog meer geregend dan gisteren. Heute hat es noch mehr geregnet als gestern.
door indem Men doorstaat een test door zich daar goed op voor te bereiden. Man besteht eine Prüfung, indem man sich gut darauf vorbereitet.

Weitere Konjunktionen
Konjunktion Beispielsatz deutsche Übersetzung
dat* dass Ik weet dat jij liegt. Ich weiß, dass du lügst.
of ob Ik vraag me af of Jeroen mij op zijn feestje uitnodigt. Ich frage mich, ob Jeroen mich zu seiner Party einlädt.
hoe wie Roos voelde hoe de pijn zich steeds meer in haar spieren verspreidde. Roos spürte, wie sich der Schmerz immer mehr in ihren Muskeln ausbreitete.


* Achtung:

Während es auf Deutsch möglich ist, die Konjunktion „dass“ in bestimmten Sätzen wegzulassen (z.B: „Ich glaube, er hat nichts mit der Sache zu tun.“), ist dies im Niederländischen nie möglich!
Auf Niederländisch muss ein entsprechender Modalsatz immer von der Konjunktion „dat“ eingeleitet werden:
Ik geloof, dat hij niets met de zaak te maken heeft.

Kommen wir nun zu den Präpositionen im Niederländischen.


 

Inhaltsverzeichnis dieser Niederländisch-Grammatik: 
 
Sprachenlernen24